Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.max.gr αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας με την επωνυμία “MAX GR E.E.” ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ. ΑΦΜ 802005945 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 168010827000 και εδρεύει Ευμαθίου 53 στο Ηράκλειο Κρήτης με ΤΚ 71409. Η ιστοσελίδα έχει στόχο να παράσχει τη δυνατότητα στους χρήστες για εξ αποστάσεως διαδικτυακή παραγγελία καθώς και διαδραστική επικοινωνία, με την αποκαλούμενη εφεξής “Εταιρία” αξιοποιώντας εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε χρήστης ο οποίος εισέρχεται και συναλλάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο με την “Εταιρεία” θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους που ακολουθούν, χωρίς καμιά εξαίρεση. Η “Εταιρεία” διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της να τροποποιήσει τους όρους χρήσης χωρίς καμία προειδοποίηση γι ‘αυτό οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν την χρήση εικάζεται ότι συναινούν με τους όρους χρήσης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης του ιστότοπου δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Οι χρήστες του ιστότοπου θεωρούνται απολύτως υπεύθυνοι για την διαχείριση του λογαριασμού τους, καθώς και κάθε ενέργειας που τον αφορούν. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται και την καταλληλότητα των προϊόντων που επιθυμούν να παραγγείλουν πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Εταιρεία προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας γι αυτό και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε τυχόν παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή / και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή / και της τιμής ενός προϊόντος .Περαιτέρω, επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση κοινού, σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Με την εγγραφή/δήλωση των στοιχείων σας, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο κλπ., παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Εταιρεία. Σκοπός της συλλογής των δεδομένων αποτελεί η διενέργεια συναλλαγών με την Εταιρεία μας και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την λήψη και ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, , την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και με τις δραστηριότητες της Επιχείρησής μας. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων γίνεται με ασφαλή και νόμιμο τρόπο και με κάθε διαφάνεια.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί τα στοιχεία των χρηστών μόνο για τις ανωτέρω συνθήκες και δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ' εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το αρχείο των δεδομένων σας αποκλειστικά για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας (άρθρο 12 Ν. 2472/1997) καθώς και να ζητήσετε την αλλαγή ή τη διαγραφή των στοιχείων αυτών και γενικά να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο e- mail info@max.gr .

Οι επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι στον ιστότοπο γίνεται χρήση της Τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer) που αφορά ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο κρυπτογραφεί με χρήση κλειδιού 128 bits τις πληροφορίες που προέρχονται από τον τερματικό σας μέχρι αυτές να φθάσουν στο διακομιστή της ιστοσελίδας όπου και αποκρυπτογραφούνται. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων χωρίς τον κίνδυνο να αλλοιωθούν ή να διαρρεύσουν στο διαδίκτυο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε δικαίωμα εντός 14 ημερολογιακών ημερών να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε για οποιονδήποτε λόγο και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.
Επιστροφή/ Αντικατάσταση Προϊόντος
Για την επιστροφή προιόντων ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο 2810313115 ή με email στο sales@max.gr
Τα προϊόντα γίνονται δεκτά προς αλλαγή εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
• Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ή πλυθεί.
• Να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και να συνοδεύονται από όλες τις ετικέτες τους
• Να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα κατά την αποστολή ( απόδειξη λιανικής πώλησης κοκ)
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό, λανθασμένο ή κατεστραμμένο τα έξοδα επιστροφής και αντικατάστασης επιβαρύνουν την εταιρεία μας.
Εφόσον επιθυμείτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο την αντικατάσταση του προϊόντος το κόστος της αποστολής της επιστροφής είναι δωρεάν για αρχικές παραγγελίες από 50 ευρώ και πάνω. Για αρχικές παραγγελίες μέχρι 50 ευρώ το κόστος ορίζεται στα 3 ευρώ, εφόσον γίνεται χρήση του κωδικού μας στην εταιρεία ταχυμεταφορών την οποία παραλάβατε. Το κόστος αυτό ,όπως επίσης και το κόστος της νέας αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και χρεώνονται ως έξτρα χρέωση στη νέα παράδοση.
Το νέο προϊόν που επιλέξατε θα αποστέλλεται εφόσον έχει παραληφθεί η επιστροφή και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος ότι πληρεί τις προϋποθέσεις επιστροφής. Σε αντίθετη περίπτωση τα προϊόντα επιστρέφονται στον αποστολέα με έξοδα αποστολής που τον επιβαρύνουν.
Ακύρωση παραγγελιών
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά ή μεσω email στο sales@max.gr. Δεν γίνεται αποδεκτή ακύρωση παραγγελίας, εφόσον αυτή έχει τιμολογηθεί και έχει ήδη παραδοθεί στην εταιρεία courier.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Στο link: https://www.greekecommerce.gr/vivliothiki/kodikas-deontologias/ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.